Všeobecné obchodní podmínky

Cestovní agentura Futura – Mgr. Marcela Tylečková

Na Výspě 7
700 30   Ostrava-Zábřeh
IČ: 73224464

1. Úvod

Cestovní agentura Futura – Mgr. Marcela Tylečková (dále jen CA) pořádá jednodenní výlety pro školní kolektivy i pro jednotlivce. 

Veškeré informace na internetu mají pouze informativní charakter. 


Zájezdem se podle občanského zákoníku v platném znění rozumí soubor služeb cestovního ruchu, pokud je uspořádán na dobu delší než dvacet čtyři hodiny nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění:

a) ubytování,

b) dopravu,

c) jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb.

Nicméně pro potřeby těchto podmínek, je výraz „zájezd“ používán i pro jednotlivé služby, které podle zákona zájezdem nejsou.

2. Objednávka

Každý návštěvník serveru může odeslat libovolné množství nezávazných objednávek. Zájezdy je možno objednat přes www stránky CA, emailem nebo telefonicky..

3. Platba

 Za den uhrazení se považuje den připsání částky na účet CA.

.

4. Cestovní doklady

Každý cestující je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas, případně OP pro cesty po Shengenském prostoru. Každý cestující je povinen si ověřit důležité informace související se vstupem do vybrané destinace, případně států, které při pozemní dopravě do vybrané destinace projíždí. 

5. Zájezdy na vyžádání

U některých zájezdů je nutné vyžádat zájezd nejdříve u partnera CA v destinaci (hotel v zahraničí apod.). V takovém případě je CA oprávněna požadovat dle podmínek zálohu až 100% ještě před rezervací zájezdu, která při úspěšné rezervaci je ihned závaznou a vztahují se na ní ihned storno podmínky dané CA. V případě neúspěšné rezervace (nevyžádání) se vždy vrací záloha v plné výši, pokud si klient nevybere jiné plnění.

6. Storno

Zákazník je povinen zaplatit tyto stornovací poplatky:

- v době do 30 dnů 30 % ceny , nejméně však 200,-Kč

- v době kratší 30 dnů do 15 dnů 50% ceny

- v době kratší 15 dnů do 7 dnů 70% ceny

- v době kratší 7 dnů do 3 dnů 90% ceny

- v době kratší 3 dnů 100% ceny

U většiny zájezdů jsou stornopodmínky mírnější a jsou uvedeny v rezervačním formuláři.

 

7. Odmítnutí klienta

CA si vyhrazuje právo odmítnout klienta zejména v následujících případech:

  • klient zasílá stále neúplné nebo úmyslně nesprávně vyplněné objednávky, nebo
  • zasílá objednávky s vědomím, že si zájezd ve skutečnosti neobjedná, nebo
  • klient více než ve dvou případech po sobě jdoucích bezdůvodně nezaplatí zálohu nebo celou částku za objednané služby, nebo

8. Reklamace

Případné reklamaci k zájezdu či službám je CA povinna se k ní vyjádřit do zákonem stanovené lhůty. 

 

GDPR

Zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR) - zkrácená verze 


   Cestovní agentura  je správcem osobních údajů, což znamená, že provádí shromažďování, uchování a zpracování osobních údajů dle nařízení EP a rady EU č. 679/2016.
   Osobní údaje zákazníků zpracováváme zákonným způsobem a uchováváme je po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány a to způsobem zajišťujícím ochranu před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou.

Zpracováváme zpravidla tyto kategorie osobních údajů:

identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, číslo a platnost cestovních dokladů, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa

kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa

další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, údaje o zdravotním stavu (zdravotní hendicap…), údaje o objednaných službách

Osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy, ze zákonných důvodů nebo z našeho oprávněného zájmu.

Jde o zpracování údajů:

- pro účely plnění smluvního vztahu

- pro účely plnění našich zákonných povinností

Osobní údaje popsané v tomto dokumentu zpracováváme s ohledem na jejich maximální zabezpečení a v souladu s platnými právními předpisy. 

Vaše údaje předáváme dalším subjektům, se kterými byla uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů za účelem plnění smluvního vztahu nebo z plnění zákonných povinností.

Osobní údaje získáváme při poptávce či sepsání smlouvy o zájezdu, při telefonické a elektronické komunikaci či v rámci návštěvy v cestovní agentuře.

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte:

- právo na přístup k vašim osobním údajům a pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme,

- právo na opravu a doplnění vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje,

- právo na výmaz vašich osobních údajů

 

Plná verze  -    GPRD.pdf (730773)